Správa o činnosti AZUŠ za rok 2012

Tradičný snem AZUŠ SR „EMU Slovakia sa konal v dňoch 13. a 14. apríla 2012 v zariadení SAV v hoteli Academia  – kongresové centrum v Starej Lesnej. Na sneme sa predstavili noví predstavitelia OZPŠaV – predseda Ing. Pavel Ondek a podpredseda a predseda Združenia základného školstva Ing. František Šary. Ministerstvo školstva zastupoval PaedDr. Ján Palkovič a z ŠPÚ bola prítomná Mgr. Eva Nevedelová, ktorá informovala o prípravných prácach na novom Štátnom vzdelávacom programe, vrátane tvorby vzdelávacích štandardov. Informácie o Festivale ISCM 2013 (medzinárodný festival súčasnej hudby) poskytol Mgr. art. Ivan Šiller. Uznesenia zo snemu boli doručené na MŠVVŠ SR, na OZPŠaV, na ZMOS.

Vzhľadom k tomu, že v apríli 2012 došlo k výmene vlády a teda aj k nástupu nového ministra školstva, stretli sa začiatkom mája traja členovia predsedníctva AZUŠ SR pani Gondášová, Csontosová a pán Dianiška na oficiálnom rokovaní s predstaviteľmi MŠVVŠ SR na čele s novým ministrom školstva Dušanom Čaplovičom. Predmetom rokovania bolo hlavne preradenie učiteľov ZUŠ späť z 8. do 9. platovej triedy, problémy s plnením kvalifikačných predpokladov na ZUŠ (ponuka štúdia na VŠ nie je kompatibilná s reálnymi potrebami ZUŠ), financovanie ZUŠ a iné aktuálne problémy.

Dňa 11. júna 2012 v Bratislave rokovalo Predsedníctvo AZUŠ SR.  V programe rokovania bolo pripomienkovanie novely zákona č. 597/2002 Z. z. o financovaní škôl…, novela zákona o odbornom vzdelávaní, príprava nového ŠtVP s pani Nevedelovou z ŠPÚ, problematika organizovania súťaží ZUŠ a iné. S pani Nevedelovou sme pôvodne dohodli zvolanie stretnutia so všetkými dobrovoľne prihlásenými učiteľmi, ktorí sú ochotní pracovať na vzdelávacích štandardoch ZUŠ a novom ŠtVP. Stretnutie sa neuskutočnilo, ale pani Nevedelová dostala adresár učiteľov, ktorí sa prihlásili k práci na ŠtVP. Komunikácia sa zabezpečila prostredníctvom elektronickej pošty.

Ďalšie rokovanie Predsedníctva AZUŠ SR sa uskutočnilo 26. 10. 2012. Hlavným bodom rokovania bolo pripomienkovanie Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov, ďalej návrh zmeny Vyhlášky o ZUŠ, príprava rokovania Prezídia EMU v marci 2013 v Bratislave a iné aktuálne problémy umeleckého školstva.

V novembri 2012 sa popri rokovaní Prezídia EMU v Mikulove na podnet člena prezídia z Českej republiky pána riaditeľa Tomáša Kolafu zo ZUŠ v Liberci stretli aj zástupcovia umeleckého školstva z krajín V4. Slovensko zastupovala predsedníčka AZUŠ Anna Gondášová a tajomníčka Mária Slaninová. Každá krajina V4 si pripravila prezentáciu o svojom umeleckom školstve – o histórii, legislatíve, zriaďovateľoch, financovaní, organizácii, odboroch, počte škôl a žiakov a pod. Výstup z tohto rokovania a porovnanie jednotlivých krajín bude k dispozícii v anglickom jazyku na stránke www.musicschoolunion.eu

Odborový zväz  pracovníkov školstva a vedy organizuje v súvislosti s kritickou situáciou školstva na Slovensku pracovné stretnutia so stavovskými školskými asociáciami, na ktoré som za AZUŠ SR pravidelne pozývaná. Prvé stretnutie sa organizovalo ešte pred spustením štrajku učiteľov. Predstavitelia odborov si od nás vyžiadali podklady k problematike, ktorá nás najviac trápi. Materiál spracovala pani riaditeľka Csontosová a bude z neho vychádzať pán Marián Maták, ktorý je nominovaný za školské odbory do Rady pre systémové zmeny v školstve.

Tesne pred Vianocami  (18. 12. 2013) sa na pozvanie ministra školstva Dušana Čaploviča konalo stretnutie pri príležitosti vyhodnotenia spolupráce stavovských organizácií a iných školských  inštitúcií s ministerstvom. Opäť som mala možnosť pripomenúť pánovi ministrovi problémy, ktoré nás najviac trápia (9. trieda, financovanie priamo zo štátu, originálne kompetencie, zaraďovanie mnohých nových ZUŠ – najmä súkromných – do siete a pod).

Počas celého roka AZUŠ SR pripomienkovala novú školskú legislatívu, ale bohužiaľ,  väčšinou bez pozitívneho výsledku. Na portáli právnych predpisov boli materiály často veľmi krátko, nedala sa zorganizovať väčšia diskusia o problémoch. Bolo treba reagovať okamžite. Ministerstvo malo svoju predstavu o novelách zákonov a  pripomienky nebolo ochotné akceptovať. Napr. pokyny k septembrovým štatistikám pripravili už v takom znení, ako neskôr prijali novelu zákona o financovaní škôl (ŠPD len do 25 rokov, zmeny koeficientov, čestné vyhlásenia rodičov…). Pripomienkovanie cez portál právnych predpisov je navyše veľmi neosobné, náročné a hlavne je naň málo času. Potrebovali by sme zamestnať jedného človeka, ktorý by sledoval, kedy niečo nové zverejnia, aby sa dalo okamžite reagovať. Podľa poslednej informácie, navrhovaná zmena triednictva na ZUŠ neprešla v NV.

Prax potvrdila, že originálne kompetencie sa neosvedčili. Každá obec si svoje kompetencie vo vzťahu k ZUŠ vysvetľuje po svojom, pričom často nedodržuje platnú legislatívu. Jednotný postup z pozície AZUŠ SR  je ťažký, keď každú ZUŠ trápi niečo iné (spoločný je iba problém 9. platová trieda pre konzervatoristov). Pán minister Čaplovič má snahu školstvo vrátiť pod štát, ale ZMOS je veľmi silný partner. Uvidíme, či sa mu to podarí.

V súvislosti s udalosťami, ktoré sa diali na SOZA si Vás dovoľujem informovať, že SOZA si vyžiadala od nás aktuálny zoznam členov AZUŠ SR. Musím však upozorniť všetkých členov, že podmienkou členstva v AZUŠ je platenie členského príspevku vo výške 50.-€ za školu ročne. Ak niektorá škola nemá uhradený členský príspevok 3 roky, prestáva byť členom AZUŠ, a tým sa na ňu nevzťahuje zmluva so SOZA – t. j. bude si musieť uhrádzať poplatok SOZA samostatne za každú verejnú akciu školy.

Pre informáciu, ak ste si nestihli pozrieť stránku UIPŠ, na Slovensku je k 1. 9. 2012 spolu 309 ZUŠ, z toho 193 verejných (obecných), 105 súkromných a 11 cirkevných a študuje na nich spolu 147 387 žiakov.

Web stránka AZUŠ SR bola zrušená. Momentálne sa pracuje na novej. Ak bude k dispozícii, dám Vám vedieť jej novú adresu.

V súčasnosti pokračujú rokovania školských odborov so stavovskými organizáciami a pracuje sa na Výzve vláde SR. Jej text po zapracovaní pripomienok bude k dispozícii v médiách.

V roku 2013 nás čaká organizácia rokovania Prezídia EMU v Bratislave, ktorého sa zúčastní aj minister školstva Dušan Čaplovič. V rámci neho sa uskutoční aj bilaterálne pracovné stretnutie „Stretnutie po 20. rokoch“ zástupcov českej a slovenskej AZUŠ.

Na záver chcem poďakovať všetkým kolegom riaditeľom, učiteľom ZUŠ, ktorým problematika ZUŠ leží na srdci a ktorí akoukoľvek formou prispievajú k jej riešeniu. Ďakujem za spoluprácu v roku 2012 a teším sa na ďalšiu v roku 2013.

Anna Gondášová
predsedníčka AZUŠ SR