Informácia o zvýšení platov zamestnancov školstva od 1.1.2014

zdroj: http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Oznamy/Informacia-o-zvyseni-platov-zamestnancov-skolstva-od-1-1-2014.alej

V rámci vyjednávania o KZVS pre rok 2014 medzi zástupcami nevýrobných zväzov, zástupcami vlády SR a samosprávy sa dohodlo navýšenie platov zamestnancov v štátnej a verejnej službe o 16 € do tarifných platov.

Kolektívne vyjednávanie nie je ukončené, ešte nie sú dohodnuté ďalšie benefity (pracovný čas, dovolenka, odstupné, odchodné, sociálny fond…). Je predpoklad, že budú na úrovni roku 2013.

V samostatnom rokovaní zástupcov zväzu a vlády SR bolo dohodnuté navýšenie :

– nepedagogickí zamestnanci regionálneho a vysokého školstva o 16 € do taríf
– pedagogickí a odborní zamestnanci regionálneho školstva o 5 % do taríf
– pedagogickí zamestnanci verejných VŠ 5 % účelovo určených.